Föreningens historia

Föreningen bildades den 21 april 1888 som Ingeniörsklubben i Norrköping. Den 5 maj 1894 ändrades namnet till Norrköpings Polytekniska Förening. Stiftelsen Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond bildades den 31 juli 1997.


Norrköpings Polytekniska Förening på besök vid AB Kis gruva vid Doverstorp tidigt 1900-talBesök vid AB Kis gruva vid Doverstorp tidigt 1900-tal.


Den 26 maj 1888 antogs föreningens första stadgar med följande ordalydelse:

 

Stadgar för Ingeniörsklubben i Norrköping

 

§ 1. Ingeniörsklubben i Norrköping har till ändamål att utgöra ett samband mellan de svenska Teknologföreningens medlemmar, som äro bosatta i Norrköping och dess omnejd.

 

§ 2.Medlem af Ingeniörsklubben i Norrköping är hvar och en, som tillhör Svenska Teknologföreningen och som till klubben erlagt en afgift af tillsammans 10 kr. per år.

 

§ 3. Ingeniörsklubben har ordinarie sammanträde första helgfria lördagen i hvarje månad med undantag af månaderna Juni, Juli och Augusti och sammankallas af dess ordförande, som äfven kan kalla till extra sammanträde och räknas klubbens kalenderår från första sammanträdet i September.

 

§ 4 Hvarje medlem af Svenska Teknologföreningen eger rättighet att bevista klubbens sammanträden.

 

§ 5a Vid ordinarie sammanträdet i Maj månad utses för nästa arbetsår en styrelse bestående af Ordförande och två ledamöter.

 

§ 5b Afgår styrelseledamot under arbetsåret anställes fyllnadsval vid nästa ordinarie sammankomst.

 

§ 6. Styrelsen eger att inom sig fördela göromålen.

 

§ 7. Styrelsen står i gemensamt ansvar för klubbens kontanter och öfrig egendom.

 

§ 8. Alla frågor rörande användandet af klubbens tillgångar afgöras genom omröstning på ordinarie eller extra sammankomst, då den senare är sammankallad under uttryckligt hänvisande till att frågor rörande denna § skola afgöras. Och anses beslut giltigt om minst hälften af klubbens ledamöter röstat för detsamma. Vid lika röstetal för och emot afgör ordförandens röst.

 

§ 9. Förslag till ändring af klubbens stadgar uppläses men få ej afgöras förr än derpå följande ordinarie sammankomst och fordras för att sådant förslag skall anses godkändt av minst ¾ af klubbens samtliga ledamöter röstat för detsamma.


Besök vid Televerket 1959

Besök vid Televerket 1959